Darmowe ogłoszenia o pracę za granicą w Unii Europejskiej
Oferta archiwalna
Oferta, która Cię interesuje jest już nieaktualna. Być może podobne ogłoszenie wkrótce ponownie pojawi się na portalu. W międzyczasie zachęcamy do przejrzenia innych ofert.

Programista

FULL STACK JAVA DEVELOPER - WROCŁAW

3600 PLN netto/miesiąc
Forma zatrudnienia kontrakt
Rodzaj pracy praca stała
Data publikacji 08-03-2018
Data zakończenia 12-03-2020

Wymagamy

doświadczenie w latach 2

Treść oferty

Praca w Janmedia Interacive

Tech­no­lo­gie wy­ma­ga­ne:

- udo­ku­men­to­wa­ne 2 let­nie do­świad­cze­nie w pro­gra­mo­wa­niu w Ja­vie/JEE
- prak­tycz­na zna­jo­mość GIT,
- zna­jo­mość SQL i za­gad­nień zwią­za­nych z re­la­cyj­ny­mi ba­za­mi da­nych (np. Po­st­gre­SQL)
- zna­jo­mość XML i XSL,
- zna­jo­mość tech­no­lo­gii in­ter­ne­to­wych (HTML5, Ja­va­Script, CSS3) i spe­cy­fi­ki apli­ka­cji in­ter­ne­to­wych,
- do­świad­cze­nie w pra­cach nad apli­ka­cja­mi we­bo­wy­mi (Bo­ot­strap, An­gu­la­rJS, jQu­ery)
- zna­jo­mość roz­wią­zań Open So­ur­ce (fra­me­wor­ki, bi­blio­te­ki),
- umie­­ję­t­ność cię­­cia gra­­fi­­ki na po­­trze­­by WWW (zna­jo­mość Pho­to­sho­pa i Il­lu­stra­to­ra mi­le wi­dzia­na),
- umie­jęt­ność wy­ce­nia­nia za­dań,
- sil­ne na­sta­wie­nie na pra­cę ze­spo­ło­wą,
- odpowiedzialność

Ce­ni­my:

- zna­jo­mość me­to­do­lo­gii Agi­le: Scrum
- umie­jęt­ność pi­sa­nia apli­ka­cji mo­bil­nych,
- zna­jo­mość in­nych tech­no­lo­gii in­ter­ne­to­wych
--
Do­łącz do nas, je­że­li chcesz pra­co­wać przy wdra­ża­niu i roz­wi­ja­niu sys­te­mów e-com­mer­ce. Janmedia Interactive jest agen­cją in­te­rak­tyw­ną, któ­ra od 15 lat dzia­ła na pol­skim i za­gra­nicz­nym ryn­ku. W za­kres Two­ich za­dań bę­dzie wcho­dzić bie­żą­ca ob­słu­ga i roz­wój skle­pu in­ter­ne­to­we­go mi­li­ta­ria.pl i ne­xto.pl, wdra­ża­nie no­wych sys­te­mów e-com­mer­ce, in­te­gra­cje z ze­wnętrz­ny­mi sys­te­ma­mi klien­ta oraz roz­wi­ja­nie no­we­go pro­duk­tu fir­my.

Ofe­ru­je­my:

- za­trud­nie­nie w ra­mach umo­wy b2b, chy­ba że za­le­ży Ci na in­nej for­mie współ­pra­cy,
- sys­tem pre­mio­wy,
- ela­stycz­ne go­dzi­ny pra­cy,
- re­al­ny wpływ na spo­sób w ja­ki bę­dziesz re­ali­zo­wać za­da­nia,
- nie­kor­po­ra­cyj­ną at­mos­fe­rę,
- sa­mo­dziel­ność w pro­wa­dzo­nych dzia­ła­niach.
- pyszną kawę i owoce:)

Do zobaczenia na rozmowie!
Wybickiego
1
Wrocław
51-144
Polska