Darmowe ogłoszenia o pracę za granicą w Unii Europejskiej

Kto płaci za urlop ojcowski – ZUS czy pracodawca?

13-03-2019

Urlop ojcowski obowiązuje na takich samych zasadach, co we wcześniejszych latach. Jego zmiana dotyczyła 2016 roku, gdzie wydłużono jego wykorzystanie oraz okres. Jednak, aby go dostać, należy złożyć odpowiedni wniosek z zawartymi dokumentami. Czy za urlop ojcowski obowiązuje stuprocentowy zasiłek macierzyński? Kto go opłaca – ZUS czy pracodawca?

5229-min

Komu i kiedy przysługuje urlop ojcowski?

Możliwość uzyskania urlopu ojcowskiego nabywa się w momencie urodzenia dziecka lub uprawomocnienia się postanowienia sądu, który orzeka opiekę. Dlatego urlop przysługuje ojcu biologicznemu oraz adopcyjnemu. Z urlopu skorzystać może również ojciec, który nie jest w związku z matką dziecka lub jest rozwiedziony. Jednak nie można go przyznać, gdy w świetle prawa nie wychowuje on dziecka.
Urlop ojcowski trwa łącznie 14 dni kalendarzowych (liczony z sobotą i niedzielą). W przypadku, gdy w tym okresie występują ustawowo dni wolne od pracy, świadczenie nie zostanie mimo to wydłużone. Może on być wykorzystany jednorazowo lub nie więcej niż w 2 częściach (żadna z nich nie może być krótsza niż 7 dni). Urlop przysługuje w związku z narodzeniem dziecka lub przysposobieniem, o którym mowa w Kodeksie pracy:
Art. 1823
§ 1. Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:
• do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo
• do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Wniosek o urlop ojcowski

Urlop ojcowski zostaje przyznany tylko i wyłącznie na wniosek pracownika, który musi być dostarczony do pracodawcy.
Pracownik w czasie urlopu ojcowskiego podlega ochronie tak samo, jak kobieta w ciąży oraz matka, która przebywa na urlopie macierzyńskim. Nie może on zostać zwolniony z firmy (chyba że ogłosi ona upadłość). Ojciec, który wróci z urlopu ma zapewniony powrót na wcześniej zajmowane stanowisko, a wynagrodzenie nie powinno ulec zmianie.

Kto płaci za urlop ojcowski?

Ojcu, który jest na urlopie ojcowskim, przysługuje zasiłek macierzyński. Jego wysokość uzależniona jest od przeciętnej wysokości wynagrodzenia otrzymanego za 12 miesięcy poprzedzającym miesiąc korzystania z urlopu. Gdy zatrudnienie jest krótsze niż rok, podstawa zasiłku jest wyliczana za pełne miesiące kalendarzowe.
Zasiłek wypłacany jest przez pracodawcę, gdy zatrudnia on więcej niż 20 osób. Jeśli osób zgłoszonych do ubezpieczenia jest mniej, wynagrodzenie z tytułu urlopu ojcowskiego wypłacane jest przez ZUS. Za okres urlopu pracownikowi przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru. Jest on niezależny od zasiłku macierzyńskiego matki.