Praca za granicą, ogłoszenia o pracę w Polsce i za granicą

Kiedy należy się odprawa dla pracownika?

11-03-2021

W obecnych czasach zwolnienie z pracy powoli przestaje być koszmarnym snem, a niestety bardziej szarą rzeczywistością. Nie mniej jednak pracownikowi przysługuje odprawa. O tym kiedy należy się odprawa dla pracownika oraz jakie są jej kwoty dowiecie się z naszego artykułu.

odprawa dla pracownika

W świetle polskiego prawa, pracownikowi, który jest zatrudniony na umowę o pracę, przysługuje odprawa. Zanim szerzej opiszemy warunki oraz wysokość odprawy, warto podkreślić jakie są możliwości rozwiązania umowy o pracy:

 • za porozumieniem stron
 • przez stosowne oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia
 • przez oświadczenie bez zachowania okresu wypowiedzenia
 • z upływem czasu, na który była zawarta

Ważne! Odprawa dla pracownika przysługuje jedynie w przypadku zwolnienia z winy pracodawcy bądź za porozumieniem stron. To znaczy, że w przypadku złożenia wypowiedzenia przez pracownika albo z upływem czasu na który została zawarta umowa odprawa nie przysługuje.


Zatrudniasz pracowników? Znajdziesz ich na europa.jobs


Odprawa dla pracownika –  podstawowe zasady

Jak już wspomniano wyżej, odprawa przysługuje jedynie w przypadku zwolnienia z winy pracodawcy (np. likwidacja lub ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa) bądź za porozumieniem stron. Do tego dochodzi również zwolnienie grupowe:

 • 10 pracowników, gdy firma zatrudnia mniej niż 100 osób
 • 10% załogi, kiedy zatrudnia się od 100 do 300 osób
 • 30 pracowników, jeżeli firma posiada co najmniej 300 zatrudnionych

Musimy jednak pamiętać, że odprawa jest wypłacana jedynie w przypadku kiedy liczba zatrudnionych w firmie wynosi min. 20 osób. Natomiast pracodawca ma prawo wypłacić odprawę przy mniejszej liczbie zatrudnionych, ale warunki wypłaty muszą być szczegółowo rozpisane w umowie o pracy bądź w osobnym aneksie.

Odprawa również może przysługiwać w przypadku, kiedy pracodawca wypowiedział pracownikowi warunki pracy, ale ten nie przyjął ich. Natomiast wtedy sytuacja musi być rozstrzygnięta na drodze sądowej (albo indywidualnie z pracodawcą).

Również jak mówiono na początku, odprawa dla pracowników przysługuje wyłącznie w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę. Przy tym okres zatrudnienia (na czas określony czy nieokreślony) nie ma żadnego znaczenia. 

Co ciekawe! W 2020 roku na europa.jobs umowę o pracy jako formę zatrudnienia  oferowano w ponad36% ogłoszeniach. Więcej informacji o pracy w czasie pandemii w naszym najnowszym raporcie

Wysokość odprawy dla pracowników

Wysokość odprawy jest uzależniona od stażu pracy pracownika oraz jego wynagrodzenia. Podkreślamy, że staż pracy nalicza się od daty zawarcia umowy. Przy tym nie ma znaczenia, czy praca jest na pełen etat czy tylko na część.

Rozróżnia się ogólny staż pracy oraz zakładowy staż. Do wyliczenia odprawy dla pracownika bierze się zakładowy staż pracy, czyli okres pracy u jednego pracodawcy. Na zakładowy staż pracy składa się cały okres zatrudnienia, nawet jeżeli w nim nastepowały przerwy (m.in urlop wypoczynkowy, wychowawczy czy macierzyński).

Przeczytaj o urlopie macierzyńskim w Polsce i innych krajach Europy.

Wysokość odprawy dla pracowników: 

 • okres zatrudnienia mniej niż 2 lata – koszt 1-miesięcznego wynagrodzenia
 • zatrudnienie od 2 do 8 lat – 2-miesięczne wynagrodzenie
 • ponad 8 lat – 3 – miesięczne wynagrodzenie

Również, wysokość odprawy nie może przekraczać 15-krotności wynagrodzenia minimalnego, które obowiązuje w świetle prawa polskiego (2800 zł brutto), czyli kwota nie może być wyższa od 42 tys. zł.

Ważne! Pracodawca jest zobowiązany do wypłaty odprawy najpóźniej w ostatnim dniu pracy pracownika. Nawet jeżeli pracownik nie był świadomy tego, że mu przysługuje odprawa, może ubiegać się o wypłatę środków maksymalnie do 3 lat od dnia rozwiązania umowy z pracodawcą.

Lista dni wolnych od pracy w 2021 roku. Kiedy na urlop?

Odprawa emerytalna

Oprócz odprawy dla zwalnianych pracowników, pracodawca ma obowiązek wypłacić odprawę emerytalną dla pracowników, którzy kończą karierę zawodową. 

Wiek emerytalny w Polsce obecnie wynosi – 60 dla kobiet oraz 65 lat – lat dla mężczyzn.

Warunki otrzymania odprawy emerytalnej:

 1. nabyte prawa do emerytury
 2. zakończenie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę

Wysokość odprawy zależy jedynie od liczby przepracowanych lat u ostatniego pracodawcy. W przypadku zatrudnienia w kilku zakładach jednocześnie, pracownikowi przysługuje odprawa od każdego pracodawcy. Najczęściej, odprawa emerytalna to kwota jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Natomiast określone grupy zawodowe, jak np. nauczyciele czy urzędnicy państwowi mogą dostać:

 • 2-miesięczne wynagrodzenie, gdy staż wynosi co najmniej 10 lat
 • 3-miesięczne wynagrodzenie – staż min. 15-20 lat
 • 6-miesięczne wynagrodzenie –  staż powyżej 20 lat

Znajdź pracowników razem z europa.jobs!


Powiązane wpisy